Warunki gwarancji

Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w Klimatyzatorze.

Gwarancją nie są objęte

 • uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez instalatora przy montażu Klimatyzatora,
 • usterki lub niewłaściwa praca spowodowane błędnym doborem urządzeń (wydajność, warunki pracy, przeznaczenie, itp.),
 • uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych jak np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno – eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
 • czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja urządzenia, wymiana filtrów,
 • instalacja freonowa i elektryczna pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną,
 • urządzenia które nie zostały uruchomione komisyjnie – dla urządzeń serii MULTI V lub uruchomione przez nieautoryzowanego Instalatora – dla pozostałych typów urządzeń,
 • roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Katalogu Produktu lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.

Nabywca klimatyzatora jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych Klimatyzatora w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obsługi.

Przeglądy te są płatne według wyceny wykonawcy przeglądu i muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych lub wykonaniu ich niewłaściwie użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują następujące czynności:

 • czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
 • czyszczenie lameli parownika i skraplacza
 • sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym
 • sprawdzenie szczelności układu-strona ssąca i tłoczna
 • pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
 • pomiar sprawności elektrycznej
 • pomiar wydajności chłodniczej
 • sprawdzenie szczelności układu strona ssąca i tłoczna
 • sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
 • sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
 • sprawdzenie działania urządzeń sterujących